Działalność

Działalność
Polityka regionalna

Komisja Rozwoju Regionalnego (REGI) jest odpowiedzialna za nadzorowanie działań instytucji unijnych i krajów członkowskich związanych z prowadzeniem polityki regionalnej. Jej głównym zadaniem jest monitorowanie wdrażanych programów i polityk. Jan Olbrycht pracuje w tej komisji od 2004 roku, w latach 2004-2009 był jej wiceprzewodniczącym.
zobacz więcej

Komisja Rozwoju Regionalnego

Komisja Rozwoju Regionalnego (REGI) jest odpowiedzialna za nadzorowanie działań instytucji unijnych i krajów członkowskich związanych z prowadzeniem polityki regionalnej / polityki spójności. Jej zadaniem jest ciągłe monitorowanie wdrażanych programów i polityk pod względem ich korzystnych dla rozwoju regionalnego rezultatów. Obowiązkiem REGI jest między innymi przygotowywanie ram prawnych dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności i innych unijnych instrumentów polityki regionalnej. Do zadań REGI należy również monitorowanie wpływu innych polityk europejskich na spójność terytorialną, gospodarczą i społeczną w Unii, koordynowanie unijnych instrumentów strukturalnych, rozwój najbardziej peryferyjnych regionów i wysp, wspieranie współpracy trans-granicznej i międzyregionalnej. W skład jej kompetencji wchodzi także wymiar miejski polityki spójności. Komisja REGI współpracuje przy tym z Komitetem Regionów, władzami lokalnymi i regionalnymi z Europy oraz innymi międzynarodowymi organizacjami samorządowymi. Jan Olbrycht był zaangażowany w prace nad kształtem rozporządzeń dla polityki spójności w okresie programowania 2014-2020. Był sprawozdawcą Parlamentu Europejskiego w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, największego z funduszy strukturalnych. Podczas prac w komisji REGI w szczególny sposób monitoruje sprawy związane z rozwojem obszarów zurbanizowanych. Jan Olbrycht jest członkiem Komisji REGI od 2004 roku, w latach 2004-2009 był jej wiceprzewodniczącym.

Działalność
Intergrupa URBAN

Intergrupa jest ciałem międzyfrakcyjnym i międzykomisyjnym, działającym w Parlamencie Europejskim. Jego zadaniem jest skupienie się na sprawach związanych z szeroko rozumianą kwestią miast i ich problemów.
zobacz więcej

Intergrupa jest ciałem międzyfrakcyjnym i międzykomisyjnym, którego zadaniem jest skupienie się na sprawach związanych z szeroko rozumianą kwestią miast i ich problemów.

Głównymi zadaniami Intergrupy URBAN są: monitorowanie prac legislacyjnych wszystkich komisji Parlamentu Europejskiego dotyczących miast, dbanie o przeforsowywanie korzystnych dla miast rozwiązań w unijnych programach i strategiach, aktywne tworzenie unijnego prawa w zakresie urbanistyki, nawiązywanie relacji z organizacjami działającymi na rzec poprawy sytuacji w miastach oraz informowanie o działaniach podejmowanych przez UE w tym zakresie. Intergrupa URBAN skupia się na zrównoważonym rozwoju osiedli miejskich w zakresie środowiska, zarządzania zużyciem energii, komunikacji miejskiej, kwestii lokalowych, problemów społecznych takich jak: wykluczenie społeczne, migracje czy starzenie się populacji. W prace Intergrupy URBAN zaangażowanych jest 70 europosłów i ponad 100 organizacji partnerskich. Jan Olbrycht jest założycielem i przewodniczącym Intergrupy.

Działalność
Budżet UE

W obecnej kadencji Jan Olbrycht jest członkiem Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego (BUDG) oraz wicekoordynatorem komisji z ramienia grupy Europejskiej Partii Ludowej. Podobnie jak w poprzedniej kadencji 2014-2019, Jan Olbrycht jest negocjatorem ds. wieloletnich ram finansowych UE. W latach 2009-2014 był członkiem Komisji Kontroli Budżetowej (CONT). Celem funkcjonowania tych komisji jest m.in. nadzór nad tym, jak wydawane są unijne środki finansowe oraz definiowanie priorytetów budżetowych i prawnych Parlamentu Europejskiego. W latach 2010-2011 Jan Olbrycht był wiceprzewodniczącym specjalnej Komisji ds. wyzwań politycznych i zasobów budżetowych na rzecz zrównoważonej UE po 2013 r. (SURE).
zobacz więcej

Komisja Budżetowa (BUDG)

Komisja ta jest odpowiedzialna za przygotowanie stanowiska Parlamentu Europejskiego w sprawie budżetu Unii na każdy rok, który zatwierdzany jest przez Parlament i Radę. Komisja prowadzi również negocjacje w sprawie Wieloletnich Ram Finansowych, które określają ramy wydatkowania unijnych środków finansowych w perspektywie siedmiu lat. Komisja pracuje również nad przepisami i pomysłami, które w zamyśle mają zapewnić Unii własne wpływy finansowe, pozwalające na odciążenie krajowych budżetów. Jan Olbrycht był szczególnie zaangażowany w prace nad nowymi Wieloletnimi Ramami Finansowymi na lata 2014-2020 oraz nad kształtem rocznych budżetów dla polityki spójności. W tej kadencji jest wicekoordynatorem Komisji Budżetowej z ramienia Grupy EPL oraz ponownie sprawozdawcą z ramienia Parlamentu Europejskiego wieloletnich ram finansowych UE.

Komisja Kontroli Budżetowej (CONT)

Głównym zadaniem komisji jest nadzór nad tym, jak wydawane są środki finansowe pochodzące z unijnego budżetu. Komisja zwraca szczególną uwagę na efektywność w realizowaniu poszczególnych polityk i programów finansowanych przez UE. Obowiązkiem komisji jest również ciągłe monitorowanie tego, czy pieniądze europejskich podatników są wydawane zgodnie z unijnym prawem. W tym celu komisja ściśle współpracuje z Trybunałem Obrachunkowym UE. Na podstawie wyników jego kontroli komisja sugeruje zmiany w przepisach mające na celu poprawę sposobu zarządzania unijnymi pieniędzmi. Ponadto komisja współpracuje z Europejskim Urzędem ds. Nadużyć Finansowych w celu zwalczania korupcji i malwersacji finansowych związanych z wykonaniem budżetu UE. Najważniejszym, corocznym zadaniem komisji CONT jest udzielenie absolutorium wszystkim instytucjom europejskim za wykonanie budżetu w poszczególnych latach.

Działalność
Delegacje Parlamentarne

W kadencji 2009-2014 Jan Olbrycht był członkiem Parlamentarnej Delegacji ds. stosunków z Albanią, Bośnią i Hercegowiną, Serbią, Czarnogórą i Kosowem, oraz członkiem Delegacji ds. stosunków ze Stanami Zjednoczonymi, a w XIII kadencji (2014-2019) w Delegacji do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) oraz Delegacji do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Czarnogóra. Obecnie zasiada w Delegacji do spraw stosunków z Kanadą oraz członkiem zastępcą w Delegacji do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Macedonia Północna.
zobacz więcej
Delegacje podtrzymują i rozwijają międzynarodowe kontakty Parlamentu. Działalność delegacji zmierza z jednej strony do podtrzymania i zacieśnienia kontaktów z parlamentami krajów będących tradycyjnymi partnerami Unii Europejskiej oraz, z drugiej strony, przyczynia się do propagowania w państwach trzecich wartości stanowiących fundament Unii Europejskiej, mianowicie zasad wolności, demokracji, poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności oraz państwa prawa. Od 2014 roku Jan Olbrycht jest członkiem Delegacji do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) oraz Delegacji do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Czarnogóra.

Delegacja do spraw stosunków z Kanadą (D-CA)

Delegacja do spraw stosunków z Kanadą (D-CA) nadzoruje relacje Parlamentu Europejskiego z Kanadą, jednym z najbliższych partnerów UE. Od ponad 40 lat delegacja odbywa coroczne spotkania międzyparlamentarne z przedstawicielami Kanady. Spotkania te odbywają się na przemian w Brukseli i różnymi miastami w Kanadzie, z reguły w Ottawie. Na zakończenie tych spotkań delegaci zwykle uzgadniają wspólne oświadczenie. Warto podkreślić, iż niewiele innych delegacji prowadzi tak regularny, owocny dialog. Odpowiednikiem delegacji D-CA w parlamencie Kanady jest Stowarzyszenie Parlamentarne Kanada-Europa (CAEU). W wyborach 21 października 2019r. prezesem Komitetu Wykonawczego Stowarzyszenia został Scott Simms. Stowarzyszenie składa się z 28 senatorów i 78 członków parlamentu. Ponadto delegacja D-CA Parlamentu Europejskiego spotyka się z władzami prowincji Kanady. Ten sposób pracy odzwierciedla podział kompetencji w systemie politycznym kraju i pomaga posłom do PE lepiej zrozumieć kwestie kanadyjskie. Stosunki polityczne między UE a Kanadą został umocnione przez SPA, czyli Umowę o partnerstwie strategicznym, podpisana przez Kanadę i UE w dniu 30 października 2016 r. (I tymczasowo stosowana od 1 kwietnia 2017 r.) Umowa SPA promuje dwustronne cele polityki zagranicznej, zapewniając jednocześnie platformę dla wspólnych działań międzynarodowych. Umowa SPA wzmacnia współpracę w strategicznych obszarach, w tym w międzynarodowym pokoju i bezpieczeństwie, prawach człowieka, ochronie środowiska, badaniach, innowacjach, bezpieczeństwie energetycznym i edukacji. Zapewnia również nowe ramy dla pogłębienia współpracy politycznej między obiema stronami. Należy zwrócić uwagę, iż na mocy art. 27 lit. e) przewiduje się promowanie wymiany delegacji Parlamentu Europejskiego i Parlamentu Kanady. W oparciu o umowę na 38. posiedzeniu międzyparlamentarnym (IPA -Inter-Parliamentary Meeting) przyjęto wspólne oświadczenie, w którym oba parlamenty zobowiązały się do zwiększenia poziomu dyskursu między nimi, jako odpowiednik innych organów utworzonych w ramach SPA, takich jak Wspólny Komitet Współpracy i Wspólna Ministerialna Komisja. Aby przekształcić dalsze posiedzenia międzyparlamentarne (IPM) w ciągły i nieprzerwany dialog, członkowie uzgodnili regularne spotkania delegacji w formie wideokonferencji. Powiązania handlowe i gospodarcze, czyli handel i działalność gospodarcza między dwoma partnerami zostaną wzmocnione przez kompleksową umowę gospodarczo-handlową tj. CETA. CETA została podpisana na szczycie UE-Kanada w Brukseli w październiku 2016 r. CETA wykracza poza zniesienie ceł i zawiera ambitne rozdziały dotyczące zrównoważonego rozwoju, pracy i środowiska. Tekst umowy został zatwierdzony przez Parlament Europejski w lutym 2017 r. i jest tymczasowo stosowany od 21 września 2017 r. CETA zacznie obowiązywać, gdy wszystkie parlamenty narodowe państw członkowskich UE ratyfikują również umowę, ponieważ umowa została zawarta jako „mieszana umowa UE”.

D-MK: Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Macedonia Północna

Relacje Parlamentu Europejskiego z Sobraniem, parlamentem Republiki Macedonii Północnej, opierają się głównie na pracy „Delegacji do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Macedonia Północna”, w skrócie D-MK. Jak wskazuje nazwa delegacji, powołano specjalne forum – „Wspólną Komisję Parlamentarną” (WKP), aby zgromadzić wybranych przedstawicieli Parlamentu Europejskiego i macedońskiego Sobrania. Praca w delegacji realizowana jest na spotkaniach w Brukseli lub Strasburgu. Zebrania te dotyczą kwestii proceduralnych, takich jak wybór przewodniczącego lub wiceprzewodniczących oraz przygotowania do sesji wspólnej komisji parlamentarnej.Podczas posiedzeń omawiane są także kwestie merytoryczne, takie jak sytuacja polityczna i gospodarcza w Republice Macedonii Północnej oraz stosunki dwustronne. Członkowie delegacji regularnie zapraszają ekspertów zewnętrznych do prezentacji lub wymiany poglądów na odpowiednie tematy. Przedstawiciele Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i Negocjacji w sprawie Rozszerzenia, przedstawiciele Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych i ambasador Macedonii Północnej przy UE, regularnie uczestniczą w spotkaniach delegacji D-MK. Znacząca część pracy delegacji D-MK jest poświęcona Wspólnej Komisji Parlamentarnej. Komisja zbiera się dwa razy w roku, raz w Republice Macedonii Północnej i raz w Parlamencie Europejskim, zwykle w Strasburgu. Każde spotkanie trwa zwykle dwa dni. Porządek obrad wspólnego komitetu zwykle koncentruje się na 4-6 tematach ważnych dla stosunków dwustronnych. Pierwszy punkt porządku dziennego tradycyjnie dotyczy stosunków dwustronnych i przygotowań do negocjacji akcesyjnych tego kraju z UE. Komisarz ds. negocjacji w sprawie rozszerzenia oraz wysoki rangą przedstawiciel rządu Macedonii Północnej są zawsze zapraszani do uczestnictwa i zwracania się do posłów. Kolejne tematy dyskusji wprowadza „pierwszy mówca” – zwykle członek parlamentu. Po wprowadzeniu pierwszego mówcy następuje wymiana poglądów ze wszystkimi członkami komisji. Na koniec sesji komisja zazwyczaj przyjmuje zestaw zaleceń. Muszą one zostać zatwierdzone zwykłą większością głosów członków każdej delegacji obecnych na posiedzeniu. Do tej pory Wspólna Komisja Parlamentarna UE-Macedonia Północna przyjęła zalecenia na większości swoich posiedzeń. Podczas podróży do Republiki Macedonii Północnej na spotkania Wspólnej Komisji Parlamentarnej delegacja Parlamentu Europejskiego próbuje zorganizować dodatkowe dyskusje z ambasadorami z UE, organizacjami pozarządowymi i przedstawicielami administracji tego kraju. Zapewniają one przydatne i świadome opinie na temat sytuacji w terenie.Posłowie biorą również udział w wizytach terenowych w projektach finansowanych z budżetu UE, aby mogli sprawdzić, w jaki sposób wykorzystywane są te fundusze UE. Warto zaznaczyć, że sesje komisji są jawne. Protokół z posiedzenia Komisji jest przyjmowany na następnym posiedzeniu, a nagrania audio ze spotkań są dostępne na żądanie. Niektóre spotkania mogą być transmitowane na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego lub Sobrania.

Działalność
Dialog religijny

Europejska Partia Ludowa, wywodząca się ze środowisk o korzeniach chrześcijańsko-demokratycznych, w naturalny sposób postrzega religie i kościoły jako silne instytucje, odgrywające kluczową rolę w zażegnywaniu konfliktów, rozwiązywaniu problemów społecznych i budowaniu porozumienia między różnymi grupami etnicznymi, narodami oraz kulturami. Jan Olbrycht jest współprzewodniczącym grupy roboczej Europejskiej Partii Ludowej ds. dialogu międzykulturowego oraz religijnego. Dialog religijny odpowiada także jego portfolio jako wiceprzewodniczącego grupy Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim.
zobacz więcej
Grupa Europejskiej Partii Ludowej, wywodząca się ze środowisk o korzeniach chrześcijańsko-demokratycznych, w naturalny sposób postrzega religie i kościoły jako silne instytucje, odgrywające kluczową rolę w zażegnywaniu konfliktów, rozwiązywaniu problemów społecznych i budowaniu porozumienia między różnymi grupami etnicznymi, narodami oraz kulturami. Z tego powodu Grupa Europejskiej Partii Ludowej widzi potrzebę ścisłej współpracy z przedstawicielami różnych wyznań i kultur. Grupa EPL z całych sił wspiera budowę porozumienia między różnymi religiami i szerzenia idei wolności oraz tolerancji religijnej. W tym celu prowadzi ciągły dialog międzywyznaniowy i międzykulturowy. Od wielu lat Jan Olbrycht koordynuje prace Grupy w tym zakresie – najpierw jako wiceprzewodniczący Grupy EPL w Parlamencie Europejskim odpowiedzialny za dialog międzywyznaniowy i międzykulturowy, obecnie jako współprzewodniczący specjalnej grupy roboczej poświęconej tej tematyce.

Działalność
Grupa EPL

Europejska Partia Ludowa jest centroprawicową partią ogólnoeuropejską, założoną w 1976 roku przez liczne europejskie partie chrześcijańsko-demokratyczne. Obecnie w jej skład wchodzą również inne proeuropejskie partie o centroprawicowych i konserwatywnych korzeniach. EPL jest najliczniejszą grupą polityczną w Parlamencie Europejskim.
zobacz więcej

Europejska Partia Ludowa

EPL jest centroprawicową partią ogólnoeuropejską, założoną w 1976 roku przez liczne europejskie partie chrześcijańsko-demokratyczne. Obecnie w jej skład wchodzą również inne proeuropejskie partie o centroprawicowych i konserwatywnych korzeniach. Najważniejszym celem Europejskiej Partii Ludowej jest budowa konkurencyjnej i demokratycznej Europy, bliższej swym obywatelom i skłaniającej się ku społecznej gospodarce rynkowej. EPL wierzy w zjednoczoną Europę zbudowaną na wartościach, otwartą, bardziej humanistyczną i szanującą różnorodność. Wierzy w Europę tworzącą możliwości dla obywateli i dobrobyt przez wspólny rynek, konkurencyjną globalnie, wcielającą w życie ideę dobrobytu wszystkich obywateli w duchu zrównoważonego rozwoju. Grupa Europejskiej Partii Ludowej jest najliczniejszym ugrupowaniem w Parlamencie Europejskim – należy do niej 182 posłów. Dzięki temu ma decydujący wpływ na kształt europejskich strategii i programów. W obecnej, dziewiątej kadencji Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht wiceprzewodniczącym Grupy Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim odpowiedzialnym za dialog międzyreligijny. Podobnie jak w zeszłej kadencji jest także współprzewodniczącym grupy roboczej EPL ds. dialogu międzykulturowego i religijnego.

Polska w EPL

Delegacja, w której skład wchodzą posłowie Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, liczy 17 posłów i jest drugą po Niemcach najliczniejszą delegacją narodową w EPL w tej kadencji, co pozwala jej odgrywać istotną rolę w grupie.