Poseł

Jan Olbrycht

POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Doktor socjologii, nauczyciel akademicki, ekspert,
polityk i działacz społeczny.

Od 2004 roku poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia Platformy Obywatelskiej (Frakcja Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim).

KADENCJA 2019-2024

Jan Olbrycht jest także wiceprzewodniczącym Grupy Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim.

Jan Olbrycht - Curriculum Vitae

PL

Data i miejsce urodzenia:
21 września 1952, Rybnik

Stan cywilny:
Żonaty, dwoje dzieci

Wykształcenie:
magister socjologii, Uniwersytet Jagielloński, 1976
doktor socjologii, Uniwersytet Jagielloński, 1984

Date and place of birth:
21st September 1952, Rybnik

Marital status:
Married, two children

Education:
MA in sociology, Jagiellonian University, 1976
PhD in sociology, Jagiellonian University, 1984

EN
PL

1976–1990 – wykładowca na Uniwersytecie Śląskim (Filia w Cieszynie)

1985–1989 – wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

2002–2004 – adiunkt w Akademii Techniczno–Humanistycznej w Bielsku–Białej (Katedra Nauk Społecznych)

2002–2004 – adiunkt w Akademii Ekonomicznej w Katowicach (Centrum Badań i Studiów Europejskich)

1988–1989 – staż naukowy w École des Hautes Études en Sciences Sociales w Paryżu

2003-2010 – ekspert Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie

2003-2008 – członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN

1990–1998 – Burmistrz miasta Cieszyna

1998–2002 – Marszałek Województwa Śląskiego

2002–2004 – Radny Sejmiku Województwa Śląskiego

1995–2001 – Wiceprzewodniczący Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR)

1994–1998 – Wiceprzewodniczący Związku Miast Polskich

1999–2002 – Współprzewodniczący Zespołu ds. Polityki Europejskiej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

2001–2002 – Współprzewodniczący Grupy Roboczej ds. Współpracy Transgranicznej i Międzyregionalnej Inicjatywy Środkowoeuropejskiej

2000–2003 – Przewodniczący Polskiej Delegacji do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy (CLRAE), Przewodniczący Komitetu Instytucjonalnego Izby Regionów

2000-2004 – Członek Komitetu Doradców ds. Współpracy Transgranicznej w Krajach Europy Środkowo–Wschodniej Rady Europy

2000–2004 – Członek Biura Zgromadzenia Regionów Europy (ARE)

2000–2004 – Członek Krajowej Rady Polityki Regionalnej

2004 – Członek Rady Światowej Organizacji Zjednoczonych Miast i Władz Lokalnych

1976–1990 – lecturer at the University of Silesia

1985–1989 – lecturer at the Jagiellonian University

2002–2004 – lecturer at the University of Bielsko-Biala (Social Sciences faculty)

2002–2004 – lecturer at the University of Economics in Katowice (Center of European Studies and Research)

1988–1989 – research intership at the École des Hautes Études en Sciences Sociales in Paris

2003-2010 – expert at the Institute of Public Affairs in Warsaw

2003-2008 – Member of the Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Polish Academy of Sciences

1990–1998 – Mayor of Cieszyn

1998–2002 – Marshal of Silesian Voivodeship

2002–2004 – Member of Silesian Voivodeship Council

1995–2001 – Vice-Chairman of The Council of European Municipalities and Regions (CEMR)

1994–1998 –Vice-Chairman of the Association of Polish Cities

1999–2002 – Vice-Chairman of the group on European Policy of the Joint Committee of Government and Self-Government

2001–2002 – Chairman of the working group on cross-border and interregional co-operation in the Central European Initiative

2000–2003 – Chairman of the Polish delegation to the Congress of Local and Regional Authorities (CLRAE),Vice-Chairman of the Institutional Committee of the Chamber of Regions in the Congress of Local and Regional Authorities

2000-2004 – Member of the Committee of Advisers of the Council of Europe responsible for Cross-border cooperation between the Eastern and Middle Europe countries

2000–2004 – Member of the Management Board of the Assembly of European Regions (ARE)

2000–2004 – Member of the National Council for Regional Policy

2004 – Member of the Council of the World Organization of the United Cities and Local Governments

EN
PL

Poseł do Parlamentu Europejskiego:

Kadencje 2004 – 2009 oraz 2009 – 2014:

 • Członek Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej
 • Wice-Przewodniczący Frakcji Europejskiej Partii Ludowej odpowiedzialny za dialog międzywyznaniowy i międzykulturowy
 • Skarbnik Frakcji Europejskiej Partii Ludowej
 • Członek następujących komisji Parlamentu Europejskiego:
  • ds. rozwoju regionalnego (w latach 2004-2009 wiceprzewodniczący tej komisji) – REGI
  • ds. kontroli budżetowej – CONT
  • ds. budżetu – BUDG
  • ds. wyzwań politycznych i zasobów budżetowych na rzecz zrównoważonej UE po 2013 r. (W-ce przewodniczący, komisja działała od lipca 2010 do lipca 2011) – SURE
 • Założyciel i Przewodniczący Intergrupy URBAN
 • Członek Delegacji ds. stosunków z Albanią, Bośnią i Hercegowiną, Serbią, Czarnogórą i Kosowem
 • Członek Delegacji ds. stosunków ze Stanami Zjednoczonymi

Member of the European Parliament:

Terms 2004 – 2009 and 2009 – 2014:

 • Member of the National Council of Civic Platform
 • Vice-Chairman of the European People’s Party, responsible for intercultural dialogue and religious affairs
 • European People’s Party Treasurer
 • Member of the following European Parliament committees:
  • Regional Development (Vice-Chairman in the years 2004-2009) – REGI
  • Budgetary Control – CONT
  • Budget – BUDG
  • Vice-Chairman of the special, committee on the Policy challenges and budgetary resources for a sustainable European Union after 2012 (temporary committee, working from July 2010 to July 2011) – SURE
 • Founder and President of the EP Intergroup URBAN
 • Member of the Delegation for Relations with Albania, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Montenegro and Kosovo
 • Member of the Delegation for Relations with the United States
EN
PL

Poseł do Parlamentu Europejskiego:

Kadencja 2014 – 2019

 • Członek Komisji Budżetowej (BUDG)
 • Członek-Zastępca Komisji Rozwoju Regionalnego (REGI)
 • Przewodniczący Intergrupy URBAN
 • Współprzewodniczący grupy roboczej Europejskiej Partii Ludowej ds. dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego
 • Członek delegacji do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)
 • Członek delegacji do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Czarnogóra

Member of the European Parliament:

Term 2014 – 2019:

 • Member Committee of the Budgets
 • Member – Substitute of the Committee on Regional Development
 • President of the URBAN Intergroup
 • Co-Chair of the EPP working group on Interreligious and Intercultural Dialogue
 • Member of the Delegation for relations with the countries of Southeast Asia and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)
 • Member of the Delegation to the EU-Montenegro Stabilisation and Association Parliamentary Committee
EN
PL

Poseł do Parlamentu Europejskiego:
Kadencja 2019 – 2024:

 • Wice-Przewodniczący Grupy Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim
 • Sprawozdawca ds. Wieloletnich Ram Finansowych
 • Członek Komisji Budżetowej (BUDG)
 • Członek-Zastępca Komisji Rozwoju Regionalnego (REGI)
 • Członek-Zastępca Komisji Kontroli Budżetowej (CONT)
 • Współprzewodniczący grupy roboczej Europejskiej Partii Ludowej ds. dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego
 • Członek Delegacji do spraw stosunków z Kanadą
 • Członek-Zastępca Delegacji do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Macedonia Północna

Member of the European Parliament
Term 2019 – 2024

 • Vice-Chairman of the European’s People Party Group
 • Co-Rapporteur of the Multiannual Financial Framework
 • Member of the Committee on Budgets (BUDG)
 • Member – Substitute of the Committee on Regional Development (REGI)
 • Co-Chair of the EPP working group on Interreligious and Intercultural Dialogue
 • Member of the Delegation of the European Union to Canada
 • Member – Substitute of the Delegation of the European Union to the Republic of North Macedonia
 • EN
  PL
  • Członek Rady Grupy Roboczej „Soul for Europe”
  • Członek Rady Programowej Fundacji Roberta Schumana EPL dla rozwoju współpracy pomiędzy chrześcijańskimi demokratami w Europie
  • Member of the Council of the „Soul for Europe” working group
  • Member of the Board of the EPP Robert Schuman Foundation for closer cooperation between Christian Democrats in Europe
  EN
  PL
  • angielski i francuski – biegle
  • włoski – znajomość podstawowa
  • English and French – proficient
  • Italian – elementary
  EN

  Nagrody i wyróżnienia Jana Olbrachta

  PL
  • Nagroda The Parliament Magazine
   „Europoseł Roku 2018” w kategorii Budżet (2018)
  • Krzyż św. Włodzimierza
   za nadzwyczajny wkład i wsparcie dla chrześcijańskich i demokratycznych wartości w Europie i na świecie (2008)
  • Nagroda The Parliament Magazine
   „Europoseł Roku 2014” w kategorii zrównoważone środowisko miejskie
  • „Zasłużony dla Polskich Regionów”
   statuetka Związku Województw RP (2012)
  • Nagroda rządu węgierskiego im. Istvána Pálfi
   za szczególne zasługi w rozwoju współpracy regionalnej (2010)
  • Honorowy Ślązak Roku
   (2008)
  • Śląska Honorowa Nagroda Jakości
   (2008)
  • Nagroda The Parliament Magazine
   „Europoseł Roku 2007″ w kategorii polityka regionalna
  • Złota Wstęga Związku Miast Polskich
   za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego (2007)
  • Europejska Nagroda Cesarza Maksymiliana
   za wkład w tworzenie polityki lokalnej i regionalnej w Europie (2005)
  • Order National du Mérite Francji
   (2002)
  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
   (2000)
  EN

  Jan Olbrycht awards and honors

  PL
  • The Parliament Magazine MEP Award
   of the Year 2018 in the Economic & Monetary Affairs, Taxation & Budgets category (2018)
  • The Order of Saint Volodymyr The Great
   for the outstanding contribution and support given to the christian and democratic values in Europe and around the world (2018)
  • The Parliament Magazine MEP Award
   of the Year 2014 in the Sustainable Built Environment category (2018)
  • “Meritorious for Polish Regions”
   award from the Union of the Voivodeships of the Republic of Poland (2012)
  • Hungarian Government István Pálfi award
   for special contribution to closer regional cooperation (2010)
  • Honorary Silesian of the Year
   (2008)
  • Silesian Quality Award
   (2008)
  • The Parliament Magazine MEP Award
   of the Year 2007 in the Regional Policy category (2007)
  • Golden Ribbon of the Association of Polish Cities
   for outstanding services to local government (2007)
  • Emperor Maximilian award
   for contribution to European local and regional politics (2005)
  • Chevalier de l’Ordre National du Mérite
   (2002)
  • Knight’s Cross of the Order of Polonia Restituta
   (2000)
  EN