Komisja Rozwoju Regionalnego

Komisja Rozwoju Regionalnego (REGI) jest odpowiedzialna za nadzorowanie działań instytucji unijnych i krajów członkowskich związanych z prowadzeniem polityki regionalnej / polityki spójności. Jej zadaniem jest ciągłe monitorowanie wdrażanych programów i polityk pod względem ich korzystnych dla rozwoju regionalnego rezultatów. Obowiązkiem REGI jest między innymi przygotowywanie ram prawnych dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności i innych unijnych instrumentów polityki regionalnej.
Do zadań REGI należy również monitorowanie wpływu innych polityk europejskich na spójność terytorialną, gospodarczą i społeczną w Unii, koordynowanie unijnych instrumentów strukturalnych, rozwój najbardziej peryferyjnych regionów i wysp, wspieranie współpracy trans-granicznej i międzyregionalnej. W skład jej kompetencji wchodzi także wymiar miejski polityki spójności. Komisja REGI współpracuje przy tym z Komitetem Regionów, władzami lokalnymi i regionalnymi z Europy oraz innymi międzynarodowymi organizacjami samorządowymi.
Jan Olbrycht był zaangażowany w prace nad kształtem rozporządzeń dla polityki spójności w okresie programowania 2014-2020. Był sprawozdawcą Parlamentu Europejskiego w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, największego z funduszy strukturalnych. Podczas prac w komisji REGI w szczególny sposób monitoruje sprawy związane z rozwojem obszarów zurbanizowanych.
Jan Olbrycht jest członkiem Komisji REGI od 2004 roku, w latach 2004-2009 był jej wiceprzewodniczącym.