Zmiana przepisów w ramach polityki spójności

Zmiana przepisów w ramach polityki spójności

Podczas dzisiejszego posiedzenia komisji rozwoju regionalnego posłowie zatwierdzili zmiany przepisów regulujących zasady wykorzystania Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych dotyczące wyjątkowego traktowania projektów wdrażanych w konsekwencji katastrof naturalnych.
Zmiana przepisów to dowód politycznej woli zwiększenia pomocy dla regionów dotykanych przez klęski żywiołowe. Nie chodzi o zmianę systemu wdrażania polityki spójności, lecz o zwiększenie elastyczności jeżeli chodzi o możliwości wykorzystania dostępnych środków w nadzwyczajnych sytuacjach. Na dziś konkretnym beneficjentem nowych zapisów będą Włochy, które zmajają się z konsekwencjami trzęsień ziemi, które miały miejsce w zeszłym roku. – komentował głosowania Jan Olbrycht, który zajmował się tą sprawą z ramienia grupy EPL.
Zatwierdzone dziś zmiany przepisów polegają na wprowadzeniu możliwości zastosowaniu wyższej stopy dofinansowania w wymiarze 95% dla inwestycji współfinansowanych przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), które mają na celu odbudowę np. infrastruktury zniszczonej przez powodzie, trzęsienia ziemi czy huragany. Działania te mają stanowić uzupełnienie pomocy Unii Europejskiej w ramach Funduszu Solidarności. Z inicjatywy Parlamentu nowe zapisy ustanawiają jednocześnie maksymalny pułap środków w wysokości 5% krajowej alokacji EFRR, które mogą zostać przeznaczona na ten cel.
Przyjęte dziś zmiany są wynikiem negocjacji trójstronnych między Parlamentem, Radą i Komisją Europejską i zostaną jeszcze poddane pod głosowanie na sesji plenarnej Parlamentu w czerwcu.

<< Wstecz