Trudne pytania w debacie o przyszłości polityki spójności

Trudne pytania w debacie o przyszłości polityki spójności

Dzisiaj odbyła się konferencja zorganizowana przez Radę Gmin i Regionów Europy (CEMR) na temat polityki spójności po 2020 roku. Konferencję rozpoczęła debata z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej ds. miejsc pracy, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności, Jyrki Katainenem. W swoim przemówieniu wiceprzewodniczący Katainen podkreślił, że polityka spójności jest ważną częścią Unii Europejskiej, ale w obecnej sytuacji politycznej związanej z Brexitem wszyscy musimy sobie zadać pytanie jakiej Unii Europejskiej potrzebujemy i jakich przyszłych polityk. Zachęcił tym samym władze lokalne i regionalne do debaty nad skutecznością polityki spójności oraz nad wzięciem za nią odpowiedzialności.

W pierwszym z czterech paneli dyskusyjnych, w którym rozmawiano o przyszłości polityki spójności, wziął udział m.in. Jan Olbrycht, jako stały sprawozdawca Parlamentu Europejskiego w sprawie wieloletnich ram finansowych. Poseł Olbrycht podkreślił na jakie otwarte i trudne pytania władze lokalne i regionalne muszą odpowiedzieć w trwającej debacie. Pytania te dotyczą m. in. długości przyszłej perspektywy finansowej, stosunku do PKB (czy wskaźnik ten ma pozostać główną miarą wysokości unijnych dotacji) oraz ewentualnej zamkniętej strefy euro ze swoimi oddzielnymi funduszami. Podkreślił również istotną rolę agendy miejskiej w kształtowaniu polityki spójności, zadał też konkretne pytania, co stanie się z agendą miejską, jakie wnioski wyciągnie z niej Komisja Europejska i czy rola miast zostanie zwiększona w przyszłosci. Debatujący mieli okazję porozmawiać o funkcjonowaniu polityki spójności tak dla terenów zurbanizowanych, jak i wiejskich. W kolejnym panelu dyskusyjnym, uczestnicy postawili tezę o horyzontalnym charakterze polityki spójności w przyszłości. Wskazano potrzebę dysponowania środkami tak, by unijne finansowanie nie było ograniczane tylko dla wybranych regionów, ale dostępne dla wszystkich. Konferencję zamknęła debata na temat udziału obywateli w kształtowaniu polityki spójności oraz ich wpływu na unijne decyzje.

<< Wstecz