Zadanie jest bardzo proste: rozwiąż quiz o długoletnim budżecie UE klikając na poniższy link:

QUIZ o wieloletnim budżecie UE

Zbyt trudne? Zapoznaj się więc z najważniejszymi informacjami o tym, jak finansowana jest Unia Europejska:

Czym jest wieloletni budżet UE?

Wieloletni budżet UE jest również znany jako ‘wieloletnie ramy finansowe’ lub WRF (po ang. MFF). Określa pułap kwoty, jaką UE może wydać w ciągu co najmniej pięciu lat w różnych obszarach polityk. Ostatnie długoterminowe budżety ustalano na siedem lat.

UE ma zarówno wieloletni budżet, jak i roczne budżety między innymi po to, aby zapewnić przewidywalność, a tym samym wydajność programom, które chce finansować. Ta przewidywalność jest potrzebna na przykład naukowcom pracującym nad wieloletnimi projektami.

Długoterminowy budżet musi także charakteryzować się pewną elastycznością, aby móc odpowiadać na nieprzewidziane kryzysy i sytuacje awaryjne, takie jak pandemia koronawirusa. Dlatego zawiera szereg instrumentów zapewniających, że w nieprzewidzianych okolicznościach fundusze będą mogły zostać wykorzystane tam, gdzie są najbardziej potrzebne.

Na przykład fundusz solidarności UE zapewnia pomoc finansową w przypadku poważnej klęski w państwie członkowskim, a Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji pomaga pracownikom zwolnionym w wyniku zmian strukturalnych w światowym handlu lub kryzysu gospodarczego znaleźć nową pracę. Od początku kryzysu koronawirusowego, udostępniono fundusze UE, aby przeciwdziałać społeczno-ekonomicznym skutkom pandemii i wspierać systemy opieki zdrowotnej w krajach UE.

Budżet UE różni się od budżetów krajowych między innymi tym, że jest budżetem bardziej inwestycyjnym – nie finansuje np. edukacji podstawowej lub obrony narodowej, a zamiast tego skupia się głównie na kluczowych obszarach zapewniających wartość dodaną UE poprzez wspieranie wzrostu gospodarczego i konkurencyjności lub wcielanie w życie solidarności poprzez wspieranie osób najbardziej dotkniętych kryzysem koronawirusowym.

Infografika wyjaśniająca, czym jest długoterminowy budżet UE
Czym jest wieloletni budżet UE  

W co inwestuje UE?

Budżet wspiera badania i innowacje, inwestycje w transeuropejskie sieci oraz rozwój małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), co ma wspierać wzrost gospodarczy i tworzyć miejsca pracy w UE.

Najwięcej środków w ramach obecnego budżetu długoterminowego otrzymują wspólna polityka rolna UE (WPR), wspólna polityka rybołówstwa i środowisko. Następne są programy „spójności”, które pomagają zmniejszać dysproporcje w poziomie rozwoju regionów UE. Z wieloletniego budżetu finansowane są również projekty rozwojowe i międzynarodowa pomoc humanitarna.

Jak finansowany jest wieloletni budżet UE?

Fundusze na wieloletni budżet UE pochodzą z wielu źródeł przychodów i jego finansowanie nie jest łatwe do wytłumaczenia. Wśród nich są:

  • wkłady finansowe państw UE
  • cła przywozowe na produkty spoza UE
  • grzywny nakładane na firmy naruszające unijne reguły konkurencji.

Aby pomóc krajom UE zaoszczędzić pieniądze, zwłaszcza w świetle skutków wybuchu koronawirusa, Parlament chce zreformować sposób finansowania budżetu UE. Wzywa do utworzenia nowych źródeł dochodu, a posłowie do PE sugerują, że pieniądze mogą pochodzić z nowych podatków od przedsiębiorstw (w tym z opodatkowania dużych firm z sektora cyfrowego), systemu handlu emisjami i podatku od tworzyw sztucznych.

W związku z przewidywanym spadkiem dochodu narodowego brutto krajów UE z powodu pandemii oraz w celu sfinansowania ożywienia gospodarczego, Parlament wzywa również do zwiększenia tzw. „pułapu zasobów własnych” – w szczególności maksymalnej kwoty, o którą UE może wnioskować od krajów członkowskich w celu sfinansowania budżetu.

Parlament zaznaczył, że nie wyrazi zgody na nowy wieloletni budżet UE bez reformy unijnych źródeł dochodów.

Jak przygotowywany jest wieloletni budżet UE?

Przed wygaśnięciem bieżącego budżetu długoterminowego, Komisja Europejska przedstawia propozycję następnego budżetu, która służy jako podstawa do negocjacji pomiędzy Parlamentem Europejskim i Radą, skupiającą ministrów ze wszystkich krajów UE.

W kwestii kolejnego wieloletniego budżetu na lata 2021–2027, Komisja opublikowała swój wniosek w maju 2018 roku, Parlament przyjął swoje stanowisko w listopadzie 2018 roku i potwierdził je w październiku 2019 r. Gdy wybuchła pandemia, Rada nie określiła jeszcze swojego stanowiska negocjacyjnego.

Aby walczyć z pandemią koronawirusa i jej konsekwencjami, Parlament wezwał 17 kwietnia i 15 maja 2020 r. do opracowania solidnego pakietu naprawy i odbudowy w celu ponownego uruchomienia gospodarki europejskiej i udzielenia pomocy osobom najbardziej dotkniętym kryzysem. W odpowiedzi na wezwania Parlamentu, Komisja Europejska zaproponowała plan bodźców ekonomicznych o wartości 750 miliardów euro w połączeniu z budżetem UE w wysokości 1,1 biliona euro na lata 2021-2027.

Co dalej?

Gdy Rada wypracuje wspólne stanowisko, Parlament i rządy UE omówią wnioski Komisji i zdecydują o ich ostatecznym kształcie w nadchodzących negocjacjach.

Do osiągnięcia porozumienia w sprawie kolejnego wieloletniego budżetu  wymagana jest jednomyślność wśród państw członkowskich UE, a każda porozumienie wymaga zgody Parlamentu.

Informacje pochodzą bezpośrednio z oficjalnej strony Parlamentu Europejskiego – zapraszamy do zapoznania się z aktualnościami na stronie dostępnymi w języku państw członkowskich UE.