PE martwi się opóźnieniami we wdrażaniu polityki spójności

PE martwi się opóźnieniami we wdrażaniu polityki spójności

Podczas dzisiejszej debaty na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, europosłowie dyskutowali z komisarz ds. polityki regionalnej Coriną Cretu na temat opóźnień w rozpoczęciu wdrażania polityki spójności na lata 2014-2020. Debata ta została zainicjowana pytaniem ustnym Komisji Rozwoju Regionalnego skierowanym do Komisji Europejskiej.

Wdrażanie polityki spójności miało rozpocząć się już w 2014 roku, ale ze względu na opóźnienia w procesie przyjmowania dokumentów programowych – umów partnerskich i programów operacyjnych – nowy okres programowania faktycznie jeszcze się nie zaczął. Konsekwencją tych opóźnień będzie bardzo późne rozpoczęcie konkretnych projektów, a rok 2014 będzie rokiem „straconym” pod względem inwestycji w regionach. W swoim pytaniu europosłowie proszą Komisję Europejską o przedstawienie stanu zaawansowania prac nad zatwierdzaniem umów partnerskich oraz programów operacyjnych poszczególnych państw członkowskich.

Jan Olbrycht, który wziął aktywny udział w debacie, poprosił komisarz Cretu o potraktowanie pytania Komisji Rozwoju Regionalnego nie jako krytyki względem Komisji Europejskiej, lecz jako pretekstu do dyskusji z członkami Parlamentu Europejskiego. Poseł Olbrycht podkreślił, iż posłowie zdają sobie sprawę z tego, że z jednej strony rozporządzenia dotyczące polityki spójności wprowadziły skomplikowane procedury (w tym powiązanie pomiędzy umową partnerską a programami operacyjnymi), a z drugiej strony toczą się obecnie dyskusje na temat budżetu UE na 2015 rok, które na razie nie kończą się pozytywnie.

„Apeluję do Komisji Europejskiej o wykorzystanie tego dzisiejszego zapytania, jako pretekstu do tego, aby Komisja Europejska w większym stopniu informowała o procesie programowania polityki spójności.”

mówił Jan Olbrycht.

Ponadto poseł zwrócił uwagę na fakt, że rośnie na terenie Unii Europejskiej przekonanie, że Komisja Europejska specjalnie spowalnia zatwierdzanie programów operacyjnych,  ponieważ nie ma pieniędzy na płacenie faktur za zaciągnięte zobowiązania.

„Ważnym jest, aby bardzo precyzyjnie informować o procesie programowania, ponieważ w szczególności beneficjenci będą interpretować zachowanie Komisji Europejskiej jako działanie o charakterze celowym.”

– podsumował swoje wystąpienie Jan Olbrycht.

Komisarz ds. rozwoju regionalnego wyjaśniła, iż Komisja Europejska przyjęła na chwilę obecną wszystkie umowy partnerskie oraz zaakceptowała 39 programów operacyjnych w różnych krajach członkowskich. Ponadto potwierdziła, iż ponad połowa wszystkich programów operacyjnych w zakresie polityki spójności zostanie zatwierdzona do końca bieżącego roku, lub w ramach procedury przeniesienia, na początku 2015 roku. Na początku lutego z kolei Komisja przedstawi propozycję przeglądu Wieloletnich Ram Finansowych (WRF). Jest to konieczne, aby uniknąć utraty kwot, które miały być wykorzystane w 2014 roku, ale nie zostały zaksięgowane jako zobowiązania ze względu na opóźnienia w programowaniu. Przesunięcie kwot w budżecie z 2014 na 2015 rok wymaga więc (zgodnie z art 19 WRF) przeglądu rozporządzenia o WRF do 1.05.2015 roku przy akceptacji Parlamentu Europejskiego oraz Rady.

<< Wstecz