Korzystna dla Polski silna polityka spójności

Korzystna dla Polski silna polityka spójności

 

 

Podczas dzisiejszej sesji plenarnej w Strasburgu Parlament Europejski zagłosował nad Rozporządzeniem ustanawiającym wspólne przepisy do ośmiu funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszy Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wizami. Rozporządzenie to ustanawia wspólne zasady zarządzania powyższymi funduszami w nowym okresie finansowania 2021-2027. W analogii do obecnego okresu programowania na lata 2014-2020 Parlament opowiedział się za włączeniem Europejskiego Funduszy Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich do rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów.

Parlament chce, aby nowa polityka spójności dysponowała budżetem w wysokości 378 miliardów euro (według cen z 2018 r.), co zwiększa kwotę zaproponowana przez Komisję o blisko 50 miliardów euro. Fundusze przeznaczone będą na inwestycje we wszystkich unijnych regionach, podzielonych na trzy kategorie: mniej rozwinięte, przejściowe i bardziej rozwinięte. Tak jak do tej pory PKB pozostanie głównym kryterium decydującym o alokacji funduszy, jednak dodatkowo brane będą też pod uwagę również takie czynniki jak bezrobocie wśród młodzieży, niski poziom edukacji, wyzwania dotyczące zmian klimatycznych oraz integracja migrantów. Rozporządzenie przewiduje również przegląd śródokresowy, aby umożliwić ewentualne transfery pomiędzy programami w dwóch ostatnich latach finansowania.  

 

– Polityka spójności jest jednym z głównych priorytetów, który konsekwentnie wspieram podczas negocjacji przyszłego wieloletniego budżetu UE, jako stały sprawozdawca Parlamentu ds. wieloletnich ram finansowych. Utrzymanie polityki spójności w UE-27 na poziomie obecnego budżetu jest bardzo silnym sygnałem, że Parlament Europejski traktuje politykę spójności jako jedną z najważniejszych europejskich polityk. Bardzo się cieszę, że Parlament potwierdził w dzisiejszym głosowaniu moją propozycję kształtu polityki spójność oraz  kategorycznie sprzeciwił się zaproponowanym przez Komisje Europejską cięciom polityki spójności. -skomentował głosowanie Jan Olbrycht.

 

Ostateczny kształt rozporządzenia poznamy za kilka miesięcy, gdy zakończą się negocjacje międzyinstytucjonalne z Radą. 

 

<< Wstecz