Jaka przyszłość polityki regionalnej w Polsce?

Podczas poniedziałkowego spotkania w Katowicach mówiono o doświadczeniach ostatnich dwóch lat. Samorządowcy krytykowali wady obowiązującego w ZPORR trybu konkursowego. Jako alternatywę przedstawiano model uzgodnień przedsięwzięć tzw. partnerstw, który funkcjonuje w kilku krajach Unii. Ponadto Jan Olbrycht wyjaśnił konsekwencje ostatnich uzgodnień budżetowych Unii dla systemu wdrażania funduszy europejskich.

Konferencja „Przyszłość polityki regionalnej w Polsce – wyzwania na nowy okres programowania 2007–13 w kontekście doświadczeń realizacji NPR 2004–06”, której organizatorami byli Jan Olbrycht – Poseł do Parlamentu Europejskiego i Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego oraz Stowarzyszenie „Europa jest prosta.”, zgromadziła ok. 150 osób – głównie śląskich samorządowców i osób na co dzień zaangażowanych w problematykę funduszy unijnych. Dyskusja dotyczyła głównie szans i ograniczeń obowiązującego obecnie systemu wdrażania, który oceniono w dużym stopniu jako nieefektywny, a często jako marnotrawiący energię samorządów. Jako przeszkody wymieniano głównie biurokratyczny charakter obecnie funkcjonujących rozwiązań, które znacznie spowalniają prowadzenie inwestycji w gminach. Proponowano m.in. uproszczenie wniosków i rezygnację z konieczności przedstawiania pełnej dokumentacji na samym początku procedury, co zmniejszyłoby ponoszone przez samorządy koszty związane z przygotowaniem przedsięwzięć. Taki system przyjęto w Polsce np. w przypadku projektów ekologicznych zgłaszanych do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Prezydent Rybnika Adam Fudali przedstawił również funkcjonujący w subregionie zachodnim województwa śląskiego (obejmującego m.in. Rybnik, Jastrzębie Zdrój i Wodzisław Śląski) system uzgodnień dokonywanych w ramach tzw. partnerstwa – czyli reprezentatywnego gremium skupiającego przedstawicieli władz, instytucji i organizacji z tej części województwa. Partnerzy uzgadniają listę projektów wspólnie decydując, które przedsięwzięcia należy zrealizować. „Wypracowane w ramach partnerstw uzgodnienia stanowią przykład rzeczywistego prowadzenia polityki regionalnej tzn. wspólnego decydowania o kierunkach rozwoju. Takie podejście to alternatywa dla polityki konkursów, która nie tylko okazała się nieefektywna, ale co ważniejsze de facto pozbawiła samorządy możliwości decyzyjnych” – dodał Jan Olbrycht.

W trakcie konferencji oficjalnie zainaugurowano działalność Obserwatorium Polityki Spójności w województwie śląskim – przedsięwzięcia realizowanego wspólnie z Akademią Ekonomiczną w Katowicach. Instytucja zajmie się monitorowaniem i analizą stopnia wykorzystania funduszy europejskich w regionie. Wiedza ta pomoże przy wprowadzaniu zmian w przepisach i procedurach dotyczących wdrażania funduszy strukturalnych w naszym kraju. W szczególny sposób dotyczy to opracowywania planów na lata 2007–13.

Podczas spotkania poseł Olbrycht przedstawił również szczegółowe wyjaśnienia dotyczące kwot i systemu wdrażania funduszy europejskich po dokonanych w ubiegłym tygodniu uzgodnieniach budżetu Unii na lata 2007–13. Wysokość środków, które mogą trafić do Polski poseł szacuje na ponad 59 mld euro, co stanowi kwotę o prawie 14 mld euro mniejszą niż w pierwotnej propozycji Komisji Europejskiej. Jako pozytywy poseł wymienił podniesienie poziomu wsparcia projektów z 75% do 85%, uznanie VAT jako kosztu kwalifikowanego we wszystkich funduszach, umożliwienie finansowania z funduszy unijnych inwestycji mieszkaniowych, przeznaczenie ponad 700 mln euro na ścianę wschodnią, a także uwzględnienie jako tzw. wkład własny przedsięwzięcia łącznie funduszy publicznych i prywatnych. Ponadto zwrócił uwagę na utrzymanie zasady rozliczania funduszy przez państwa członkowskie w ciągu trzech lat (n+2), który to okres w latach 2007–10 dla nowych państw członkowskich zostanie wydłużony o rok (n+3), aby później powrócić do okresów trzyletnich (n+2). „Jeśli na początku przyszłego roku ta wersja perspektywy finansowej 2007–13 zostanie utrzymana i ostatecznie uzgodniona przez Radę Europejską, Komisję Europejską i Europarlament, postawi to przed polską administracją publiczną – a więc i samorządami – spore i nowe wyzwania.” – podsumowuje poseł Olbrycht.

<< Wstecz