Historyczny moment dla europejskich miast – Pakt Amsterdamski przyjęty!

Historyczny moment dla europejskich miast – Pakt Amsterdamski przyjęty!

Poniedziałek 30 maja był dniem symbolicznym dla miejskiego wymiaru polityk europejskich, ponieważ po latach dyskusji i prób wprowadzenia różnych inicjatyw miejskich oficjalnie w Amsterdamie zatwierdzono tzw. agendę miejską UE w Pakcie Amsterdamskim.

 

„Pakt Amsterdamski stanowi w jakimś sensie przełom, ponieważ nie tylko deklaruje zainteresowanie wymiarem miejskim polityk unijnych, ale wprowadza bardzo konkretny plan działania, który będzie wymagał partnerstwa wszystkich szczebli władzy publicznej, organizacji samorządowych oraz pozarządowych. Jako Przewodniczący Intergrupy URBAN w Parlamencie Europejskim jestem bardzo dumny, z tego, że po raz pierwszy w oficjalnym dokumencie międzyrządowym wieloletnia praca Intergupy została doceniona. Członkowie i partnerzy Intergrupy od lat zabiegali o wzmocnienie roli europejskich miast” – komentował Jan Olbrycht.

Jan Olbrycht uczestniczył w nieformalnym spotkaniu ministrów odpowiedzialnych za sprawy miejskie, którzy przyjęli Pakt Amsterdamski. Pakt ten jest deklaracjaą ministrów, która wyznacza cele, tematy priorytetowe, działania i ramy operacyjne agendy miejskiej. Agenda ta potwierdza, że europejskie miasta mają bardzo dużą role do odegrania: nie tylko we wdrażaniu, ale również w tworzeniu europejskiego prawodawstwa. Miasta powinny tym samym być zaangażowane na wcześniejszym etapie w konsultacje nad efektami europejskich zapisów prawnych. Ponadto, agenda miejska wprowadza początkową listę 12 priorytetowych tematów, które są obecnie kluczowe dla miast, a są nimi: miejsca pracy i umiejętności w lokalnej gospodarce, ubóstwo miejskie, mieszkalnictwo, integracja migrantów i uchodźców, zrównoważone użytkowanie gruntów i rozwiązania oparte na środowisku naturalnym, gospodarka o obiegu zamkniętym, przystosowanie do zmian klimatycznych, przemiany energetyczne, mobilność miejska, jakość powietrza, cyfryzacja oraz innowacyjne i odpowiedzialne zamówienia publiczne. Każdym z tematów zajmie się grupa zainteresowanych przedstawicieli miast, państw członkowskich, ekspertów oraz Komisji Europejskiej, którzy w ramach partnerstwa opracują 3 letni plan działania oraz konkretne rozwiązania palących tematów. Pierwsze z czterech europejskich partnerstw (mieszkalnictwo, integracja migrantów i uchodźców, miejskie ubóstwo oraz jakość powietrza) oficjalnie zostały zainaugurowane właśnie w Amsterdamie.

 

Po południu z kolei Jan Olbrycht uczestniczył w Forum miejskim Komitetu Regionów, podczas którego wystąpił w panelu na temat współpracy miast z otaczającymi je obszarami.

<< Wstecz