Delegacje PE

Delegacje podtrzymują i rozwijają międzynarodowe kontakty Parlamentu. Działalność delegacji zmierza z jednej strony do podtrzymania i zacieśnienia kontaktów z parlamentami krajów będących tradycyjnymi partnerami Unii Europejskiej oraz, z drugiej strony, przyczynia się do propagowania w państwach trzecich wartości stanowiących fundament Unii Europejskiej, mianowicie zasad wolności, demokracji, poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności oraz państwa prawa.

Od 2014 roku Jan Olbrycht jest członkiem Delegacji do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) oraz Delegacji do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Czarnogóra.

Delegacja do spraw stosunków z Kanadą (D-CA)

Delegacja do spraw stosunków z Kanadą (D-CA) nadzoruje relacje Parlamentu Europejskiego z Kanadą, jednym z najbliższych partnerów UE.

Od ponad 40 lat delegacja odbywa coroczne spotkania międzyparlamentarne z przedstawicielami Kanady. Spotkania te odbywają się na przemian w Brukseli i różnymi miastami w Kanadzie, z reguły w Ottawie. Na zakończenie tych spotkań delegaci zwykle uzgadniają wspólne oświadczenie. Warto podkreślić, iż niewiele innych delegacji prowadzi tak regularny, owocny dialog.

Odpowiednikiem delegacji D-CA w parlamencie Kanady jest Stowarzyszenie Parlamentarne Kanada-Europa (CAEU). W wyborach 21 października 2019r. prezesem Komitetu Wykonawczego Stowarzyszenia został Scott Simms. Stowarzyszenie składa się z 28 senatorów i 78 członków parlamentu.

Ponadto delegacja D-CA Parlamentu Europejskiego spotyka się z władzami prowincji Kanady. Ten sposób pracy odzwierciedla podział kompetencji w systemie politycznym kraju i pomaga posłom do PE lepiej zrozumieć kwestie kanadyjskie.

Stosunki polityczne  między UE a Kanadą został umocnione przez SPA, czyli Umowę o partnerstwie strategicznym, podpisana przez Kanadę i UE w dniu 30 października 2016 r. (I tymczasowo stosowana od 1 kwietnia 2017 r.) Umowa SPA promuje dwustronne cele polityki zagranicznej, zapewniając jednocześnie platformę dla wspólnych działań międzynarodowych.

Umowa SPA wzmacnia współpracę w strategicznych obszarach, w tym w międzynarodowym pokoju i bezpieczeństwie, prawach człowieka, ochronie środowiska, badaniach, innowacjach, bezpieczeństwie energetycznym i edukacji.

Zapewnia również nowe ramy dla pogłębienia współpracy politycznej między obiema stronami. Należy zwrócić uwagę, iż na mocy art. 27 lit. e) przewiduje się promowanie wymiany delegacji Parlamentu Europejskiego i Parlamentu Kanady.

W oparciu o umowę na 38. posiedzeniu międzyparlamentarnym (IPA -Inter-Parliamentary Meeting) przyjęto wspólne oświadczenie, w którym oba parlamenty zobowiązały się do zwiększenia poziomu dyskursu między nimi, jako odpowiednik innych organów utworzonych w ramach SPA, takich jak Wspólny Komitet Współpracy i Wspólna Ministerialna Komisja. Aby przekształcić dalsze posiedzenia międzyparlamentarne (IPM) w ciągły i nieprzerwany dialog, członkowie uzgodnili regularne spotkania delegacji w formie wideokonferencji.

Powiązania handlowe i gospodarcze, czyli handel i działalność gospodarcza między dwoma partnerami zostaną wzmocnione przez kompleksową umowę gospodarczo-handlową tj. CETA. CETA została podpisana na szczycie UE-Kanada w Brukseli w październiku 2016 r. CETA wykracza poza zniesienie ceł i zawiera ambitne rozdziały dotyczące zrównoważonego rozwoju, pracy i środowiska. Tekst umowy został zatwierdzony przez Parlament Europejski w lutym 2017 r. i jest tymczasowo stosowany od 21 września 2017 r.

CETA zacznie obowiązywać, gdy wszystkie parlamenty narodowe państw członkowskich UE ratyfikują również umowę, ponieważ umowa została zawarta jako „mieszana umowa UE”.

D-MK: Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Macedonia Północna

Relacje Parlamentu Europejskiego z Sobraniem, parlamentem Republiki Macedonii Północnej, opierają się głównie na pracy „Delegacji do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Macedonia Północna”, w skrócie D-MK.

Jak wskazuje nazwa delegacji, powołano specjalne forum – „Wspólną Komisję Parlamentarną” (WKP), aby zgromadzić wybranych przedstawicieli Parlamentu Europejskiego i macedońskiego Sobrania.

Praca w delegacji realizowana jest na spotkaniach w Brukseli lub Strasburgu. Zebrania te dotyczą kwestii proceduralnych, takich jak wybór przewodniczącego lub wiceprzewodniczących oraz przygotowania do sesji wspólnej komisji parlamentarnej.Podczas posiedzeń omawiane są także kwestie merytoryczne, takie jak sytuacja polityczna i gospodarcza w Republice Macedonii Północnej oraz stosunki dwustronne.

Członkowie delegacji regularnie zapraszają ekspertów zewnętrznych do prezentacji lub wymiany poglądów na odpowiednie tematy. Przedstawiciele Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i Negocjacji w sprawie Rozszerzenia, przedstawiciele Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych i ambasador Macedonii Północnej przy UE, regularnie uczestniczą w spotkaniach delegacji D-MK.

Znacząca część pracy delegacji D-MK jest poświęcona Wspólnej Komisji Parlamentarnej. Komisja zbiera się dwa razy w roku, raz w Republice Macedonii Północnej i raz w Parlamencie Europejskim, zwykle w Strasburgu. Każde spotkanie trwa zwykle dwa dni. Porządek obrad wspólnego komitetu zwykle koncentruje się na 4-6 tematach ważnych dla stosunków dwustronnych. Pierwszy punkt porządku dziennego tradycyjnie dotyczy stosunków dwustronnych i przygotowań do negocjacji akcesyjnych tego kraju z UE. Komisarz ds. negocjacji w sprawie rozszerzenia oraz wysoki rangą przedstawiciel rządu Macedonii Północnej są zawsze zapraszani do uczestnictwa i zwracania się do posłów. Kolejne tematy dyskusji wprowadza „pierwszy mówca” – zwykle członek parlamentu. Po wprowadzeniu pierwszego mówcy następuje wymiana poglądów ze wszystkimi członkami komisji. Na koniec sesji komisja zazwyczaj przyjmuje zestaw zaleceń. Muszą one zostać zatwierdzone zwykłą większością głosów członków każdej delegacji obecnych na posiedzeniu. Do tej pory Wspólna Komisja Parlamentarna UE-Macedonia Północna przyjęła zalecenia na większości swoich posiedzeń. Podczas podróży do Republiki Macedonii Północnej na spotkania Wspólnej Komisji Parlamentarnej delegacja Parlamentu Europejskiego próbuje zorganizować dodatkowe dyskusje z ambasadorami z UE, organizacjami pozarządowymi i przedstawicielami administracji tego kraju. Zapewniają one przydatne i świadome opinie na temat sytuacji w terenie.Posłowie biorą również udział w wizytach terenowych w projektach finansowanych z budżetu UE, aby mogli sprawdzić, w jaki sposób wykorzystywane są te fundusze UE.

Warto zaznaczyć, że sesje komisji są jawne. Protokół z posiedzenia Komisji jest przyjmowany na następnym posiedzeniu, a nagrania audio ze spotkań są dostępne na żądanie. Niektóre spotkania mogą być transmitowane na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego lub Sobrania.