Zaczynamy walkę o unijny budżet po 2020

Zaczynamy walkę o unijny budżet po 2020

Podczas dzisiejszego spotkania komisji budżetowej posłowie debatowali na temat budżetu Unii Europejskiej po 2020 roku. Jan Olbrycht zaprezentował oficjalnie po raz pierwszy sprawozdanie swojego autorstwa przestawiające oczekiwania Parlamentu co do następnych wieloletnich ram finansowych (WRF), zarówno jeżeli chodzi o polityczne priorytety i wielkość budżetu, jak również o jego strukturę i mechanizmy działania. Celem Parlamentu jest wpłynięcie na propozycję Komisji Europejskiej w sprawie wieloletniego budżetu Unii w przyszłej perspektywie finansowej, która ma zostać przedstawiona w maju.

„Moje sprawozdanie nie dotyczy tylko kwestii budżetowych. Przez pryzmat finansów, przedstawia ono wizję przyszłości Unii Europejskiej. Parlament opowiada się za utrzymaniem obecnych polityk unijnych, w szczególności postuluje o utrzymanie wielkości budżetu dla polityki spójności i polityki rolnej dla UE-27 na obecnym poziomie. Proponuje także podwojenie koperty finansowej na program COSME (wsparcie dla MŚP) i Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, potrojenie budżetu na program Erasmus+ oraz zwiększenie o 50% alokacji na badania i rozwój. Identyfikuje także szereg nowych priorytetów, które wymagają wspólnych działań na szczeblu unijnym, przede wszystkim w odpowiedzi na kryzys migracyjny i w obszarze obronności i bezpieczeństwa, na króre potrzebne są dodatkowe pieniądze. Przedstawia także szereg propozycji w celu zwiększenia elastyczności unijnego budżetu i oczekuje symplifikacji architektury unijnych funduszy i programów.” – komentował dzisiejszą debatę Jan Olbrycht.

<< Wstecz