Jan Olbrycht – Curriculum Vitae

Data i miejsce urodzenia:
21 września 1952, Rybnik

Stan cywilny:
Żonaty, dwoje dzieci

Wykształcenie:

 • magister socjologii, Uniwersytet Jagielloński, 1976
 • doktor socjologii, Uniwersytet Jagielloński, 1984

Doświadczenie zawodowe:

 • 1976–1990 – wykładowca na Uniwersytecie Śląskim (Filia w Cieszynie)
 • 1985–1989 – wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie
 • 2002–2004 – adiunkt w Akademii Techniczno–Humanistycznej w Bielsku–Białej (Katedra Nauk Społecznych)
 • 2002–2004 – adiunkt w Akademii Ekonomicznej w Katowicach (Centrum Badań i Studiów Europejskich)
 • 1988–1989 – staż naukowy w École des Hautes Études en Sciences Sociales w Paryżu
 • 2003-2010 – ekspert Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie
 • 2003-2008 – członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
 • 1990–1998 – Burmistrz miasta Cieszyna
 • 1998–2002 – Marszałek Województwa Śląskiego
 • 2002–2004 – Radny Sejmiku Województwa Śląskiego
 • 1995–2001 – Wiceprzewodniczący Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR)
 • 1994–1998 – Wiceprzewodniczący Związku Miast Polskich
 • 1999–2002 – Współprzewodniczący Zespołu ds. Polityki Europejskiej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
 • 2001–2002 – Współprzewodniczący Grupy Roboczej ds. Współpracy Transgranicznej i Międzyregionalnej Inicjatywy Środkowoeuropejskiej
 • 2000–2003 – Przewodniczący Polskiej Delegacji do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy (CLRAE), Przewodniczący Komitetu Instytucjonalnego Izby Regionów
 • 2000-2004 – Członek Komitetu Doradców ds. Współpracy Transgranicznej w Krajach Europy Środkowo–Wschodniej Rady Europy
 • 2000–2004 – Członek Biura Zgromadzenia Regionów Europy (ARE)
 • 2000–2004 – Członek Krajowej Rady Polityki Regionalnej
 • 2004 – Członek Rady Światowej Organizacji Zjednoczonych Miast i Władz Lokalnych

Poseł do Parlamentu Europejskiego:

Kadencje 2004 – 2009 oraz 2009 – 2014:

 • Członek Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej
 • Wice-Przewodniczący Frakcji Europejskiej Partii Ludowej odpowiedzialny za dialog międzywyznaniowy i międzykulturowy
 • Skarbnik Frakcji Europejskiej Partii Ludowej
 • Członek następujących komisji Parlamentu Europejskiego:
  • ds. rozwoju regionalnego (w latach 2004-2009 wiceprzewodniczący tej komisji) – REGI
  • ds. kontroli budżetowej – CONT
  • ds. budżetu – BUDG
  • ds. wyzwań politycznych i zasobów budżetowych na rzecz zrównoważonej UE po 2013 r. (W-ce przewodniczący, komisja działała od lipca 2010 do lipca 2011) – SURE
 • Założyciel i Przewodniczący Intergrupy URBAN
 • Członek Delegacji ds. stosunków z Albanią, Bośnią i Hercegowiną, Serbią, Czarnogórą i Kosowem
 • Członek Delegacji ds. stosunków ze Stanami Zjednoczonymi

Kadencja 2014 – 2019:

 • Członek Komisji Budżetowej (BUDG)
 • Członek-Zastępca Komisji Rozwoju Regionalnego (REGI)
 • Przewodniczący Intergrupy URBAN
 • Współprzewodniczący grupy roboczej Europejskiej Partii Ludowej ds. dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego
 • Członek delegacji do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)
 • Członek delegacji do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Czarnogóra

Kadencja 2019 – 2024:

 • Wice-Przewodniczący Grupy Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim
 • Sprawozdawca ds. Wieloletnich Ram Finansowych
 • Członek Komisji Budżetowej (BUDG)
 • Członek-Zastępca Komisji Rozwoju Regionalnego (REGI)
 • Członek-Zastępca Komisji Kontroli Budżetowej (CONT)
 • Współprzewodniczący grupy roboczej Europejskiej Partii Ludowej ds. dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego
 • Członek Delegacji do spraw stosunków z Kanadą
 • Członek-Zastępca Delegacji do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Macedonia Północna

Inne funkcje:

 • Członek Rady Grupy Roboczej „Soul for Europe”
 • Członek Rady Programowej Fundacji Roberta Schumana EPL dla rozwoju współpracy pomiędzy chrześcijańskimi demokratami w Europie

Języki:

 • angielski i francuski – biegle
 • włoski – znajomość podstawowa
english version

Date and place of birth:
21st September 1952, Rybnik

Marital status:
Married, two children

Education:

 • MA in sociology, Jagiellonian University, 1976
 • PhD in sociology, Jagiellonian University, 1984

Career History:

 • 1976–1990 – lecturer at the University of Silesia
 • 1985–1989 – lecturer at the Jagiellonian University
 • 2002–2004 – lecturer at the University of Bielsko-Biala (Social Sciences faculty)
 • 2002–2004 – lecturer at the University of Economics in Katowice (Center of European Studies and Research)
 • 1988–1989 – research intership at the École des Hautes Études en Sciences Sociales in Paris
 • 2003-2010 – expert at the Institute of Public Affairs in Warsaw
 • 2003-2008 – Member of the Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Polish Academy of Sciences
 • 1990–1998 – Mayor of Cieszyn
 • 1998–2002 – Marshal of Silesian Voivodeship
 • 2002–2004 – Member of Silesian Voivodeship Council
 • 1995–2001 – Vice-Chairman of The Council of European Municipalities and Regions (CEMR)
 • 1994–1998 –Vice-Chairman of the Association of Polish Cities
 • 1999–2002 – Vice-Chairman of the group on European Policy of the Joint Committee of Government and Self-Government
 • 2001–2002 – Chairman of the working group on cross-border and interregional co-operation in the Central European Initiative
 • 2000–2003 – Chairman of the Polish delegation to the Congress of Local and Regional Authorities (CLRAE),Vice-Chairman of the Institutional Committee of the Chamber of Regions in the Congress of Local and Regional Authorities
 • 2000-2004 – Member of the Committee of Advisers of the Council of Europe responsible for Cross-border cooperation between the Eastern and Middle Europe countries
 • 2000–2004 – Member of the Management Board of the Assembly of European Regions (ARE)
 • 2000–2004 – Member of the National Council for Regional Policy
 • 2004 – Member of the Council of the World Organization of the United Cities and Local Governments

Member of the European Parliament:

Terms 2004 – 2009 and 2009 – 2014:

 • Member of the National Council of Civic Platform
 • Vice-Chairman of the European People’s Party, responsible for intercultural dialogue and religious affairs
 • European People’s Party Treasurer
 • Member of the following European Parliament committees:
  • Regional Development (Vice-Chairman in the years 2004-2009) – REGI
  • Budgetary Control – CONT
  • Budget – BUDG
  • Vice-Chairman of the special, committee on the Policy challenges and budgetary resources for a sustainable European Union after 2012 (temporary committee, working from July 2010 to July 2011) – SURE
 • Founder and President of the EP Intergroup URBAN
 • Member of the Delegation for Relations with Albania, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Montenegro and Kosovo
 • Member of the Delegation for Relations with the United States

Term 2014 – 2019:

 • Member Committee of the Budgets
 • Member – Substitute of the Committee on Regional Development
 • President of the URBAN Intergroup
 • Co-Chair of the EPP working group on Interreligious and Intercultural Dialogue
 • Member of the Delegation for relations with the countries of Southeast Asia and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)
 • Member of the Delegation to the EU-Montenegro Stabilisation and Association Parliamentary Committee
Term 2019 – 2024:
 • Vice-Chairman of the European’s People Party Group
 • Co-Rapporteur of the Multiannual Financial Framework
 • Member of the Committee on Budgets (BUDG)
 • Member – Substitute of the Committee on Regional Development (REGI)
 • Co-Chair of the EPP working group on Interreligious and Intercultural Dialogue
 • Member of the Delegation of the European Union to Canada
 • Member – Substitute of the Delegation of the European Union to the Republic of North Macedonia

Other important functions:

 • Member of the Council of the „Soul for Europe” working group
 • Member of the Board of the EPP Robert Schuman Foundation for closer cooperation between Christian Democrats in Europe

Languages:

 • English and French – proficient
 • Italian – elementary