Pomoc dla Grecji w wykorzystaniu funduszy strukturalnych

Pomoc dla Grecji w wykorzystaniu funduszy strukturalnych

W dniu dzisiejszym odbyło się w Parlamencie Europejskim nadzwyczajne posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego z udziałem komisarz ds. polityki regionalnej Coriny Cretu w sprawie Grecji. Celem spotkanie była prezentacja przez Komisję Europejską propozycji zmiany zasad wykorzystania funduszy strukturalnych przez Grecję w obliczy bezprecedensowego kryzysu gospodarczego. Komisja Europejska poprosiła Parlament o zgodę na zastosowanie tzw. uproszczonej i przyśpieszonej procedury zmiany rozporządzenia ustanawiającego wspólne przepisy dot. funduszy strukturalnych, a tym samym rezygnację z wprowadzenia poprawek do propozycji Komisji. W kontekście programów operacyjnych na lata 2007-2013, zmiany miałyby dotyczyć wcześniejszej wypłaty Grecji 5% pozostałych środków z funduszy europejskich (których wypłata krajom członkowskim jest przewidziana po całkowitym zamknięciu okresu programowania) oraz podwyższenia do 100% pułapu poziomu współfinansowania dla programów operacyjnych w ramach celów Konwergencja i Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie. Jeżeli chodzi o lata 2014-2020, Komisja Europejska dodatkowo proponuje zwiększenie o 7% początkowych płatności zaliczkowych dla programów operacyjnych polityki spójności w ramach celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia. Co ważne, proponowane zmiany nie pociągają za sobą żadnych zmian w wieloletnim budżecie UE, natomiast pozwolą zaoszczędzić około 2 miliardy euro w greckim budżecie.

Podczas głosowania kończącego spotkanie, Komisja Rozwoju Regionalnego poparła wniosek Komisji dotyczący uproszczonej procedury zmiany rozporządzenia, pokazując tym samym polityczną wolą Parlamentu do stworzenia Grecji nowych możliwości wykorzystania dostępnych funduszy.

<< Wstecz