Polityczne „tak” Parlamentu dla nowego wieloletniego budżetu UE

Polityczne „tak” Parlamentu dla nowego wieloletniego budżetu UE

W środę Parlament Europejski przegłosował polityczną rezolucję, w której opowiedział się za porozumieniem w sprawie ram finansowych dla Unii Europejskiej na lata 2014-2020 wypracowanym przez Radę, Parlament i Komisję Europejską.

Porozumienie to zawiera zapisy o elastyczności dotyczącej zarówno płatności jak i zobowiązań. Oznacza to po pierwsze, że niewykorzystane środki na płatności z jednego roku budżetowego nie będą wracały do państw członkowskich jak to ma miejsce obecne, lecz będą mogły zostać przeniesione i wykorzystane w roku następnym. Po drugie, niewykorzystane zobowiązania z pierwszych czterech lat nowej perspektywy finansowej będą kumulowane i będzie można po nie sięgnąć od 2016 roku na wypadek potrzeby zaciągnięcia nowych zobowiązań na rzecz inwestycji we wzrost i zatrudnienie. Zapewnienie elastyczności w budżecie UE było jednym z głównych postulatów negocjacyjnych Parlamentu.

Wypracowany kompromis zawiera także zapisy o rewizji budżetu, na którą nalegał Parlament, i która ma zapewnić możliwość dostosowania budżetu po wyborach, gdyby wymagała tego zmieniająca się sytuacja gospodarcza w Europie. Porozumienie odnosi się ponadto do prac nad zasobami własnymi budżetu Unii, o które od dawna postuluje Parlament, i które mogłyby z jednej strony odciążyć budżety narodowe, a z drugiej pozwolić na szersze finansowanie inicjatyw szczebla europejskiego. Parlamentowi udało się wynegocjować także dodatkowy miliard euro na Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

„Dzisiejsze polityczne głosowanie wykazuje, że Parlament Europejski nie cofa się przed odpowiedzialnością za funkcjonowanie Unii i za umożliwienie wdrażania programów europejskich. Pokazuje także, że Parlament w sposób konstruktywny proponuje zmiany w funkcjonowaniu budżetu na najbliższe lata.” – komentował po głosowaniu Jan Olbrycht.

Ostatnim krokiem Parlamentu w zatwierdzeniu Wieloletnich Ram Finansowych będzie przegłosowanie tekstu rozporządzenia o WRF i porozumienia międzyinstytucjonalnego, co powinno nastąpić po wakacjach. W przegłosowanej rezolucji Parlament uzależnia jednak swoje ostateczne „tak” od zaakceptowania przez Radę tzw. budżetu korygującego na bieżący rok, czyli zapewnienia, że następny wieloletni budżet rozpocznie się bez „deficytu” w unijnej kasie. Uzależnia je także od wyniku negocjacji budżetowych elementów polityk sektorowych, takich jak na przykład polityka spójności.

<< Wstecz