Plan zajęć Jana Olbrychta (11-14 września 2017)

Plan zajęć Jana Olbrychta (11-14 września 2017)

W bieżącym tygodniu poseł Jan Olbrycht weźmie udział w następujących spotkaniach:

Poniedziałek, 11 września 2017, Strasburg

 • Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego.
 • Posiedzenie Grupy EPL.
 • Debaty podczas sesji plenarnej m. in. na temat unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) oraz włączenia emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030.
 • Spotkanie Delegacji PO-PSL.

Wtorek, 12 września 2017, Strasburg

 • Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego.
 • Spotkanie na temat wieloletnich ram finansowych.
 • Debaty podczas sesji plenarnej m. in. na temat propagowania łączności internetowej w społecznościach lokalnych oraz stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego na rok budżetowy 2018.
 • Głosowania podczas sesji plenarnej.
 • Spotkanie przygotowawcze członków Komisji Rozwoju Regionalnego z ramienia Grupy EPL.
 • Posiedzenie Grupy EPL.

Środa, 13 września 2017, Strasburg

 • Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego.
 • Debaty podczas sesji plenarnej, podczas której przewodniczący Komisji Europejskiej wyda coroczne oświadczenie na temat stanu Unii. Ponadto odbędą się debaty m. in. na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynkach, huraganu Irma oraz przyszłość programu Erasmus+.
 • Spotkanie na temat wieloletnich ram finansowych.
 • Głosowania podczas sesji plenarnej.
 • Posiedzenie Grupy EPL.

Czwartek, 14 września 2017, Strasburg

 • Spotkanie koordynatorów Komisji Budżetowej.
 • Posiedzenie Komisji Budżetowej, podczas którego Jan Olbrycht jako sprawozdawca Parlamentu Europejskiego przedstawi projekt rezolucji będący odpowiedzią PE na dokument Komisji Europejskiej otwierający debatę na temat przyszłości finansów UE.
 • Debaty podczas sesji plenarnej m. in. na temat nowego europejskiego programu na rzecz umiejętności oraz Nordstreamu 2.
 • Głosowania podczas sesji plenarnej.

<< Wstecz