Jan Olbrycht

Poseł do Parlamentu Europejskiego.

Wyjaśnienie w/s głosowania PE dotyczącego klimatu.

       

   Wobec pojawiających się informacji o moim głosowaniu w PE nad rezolucją klimatyczną, pragnę wyjaśnić co następuje. 

         Parlament Europejski od dłuższego czasu przygotowywał się do przyjęcia swojego stanowiska w/s zbliżającej się kolejnej konferencji  klimatycznej COP25 w Madrycie.

Przygotowaniom towarzyszyły gorące debaty, ponieważ różnice występują zarówno pomiędzy grupami politycznymi, jak wewnątrz nich.

Nasza Delegacja PO PSL brała czynny udział w pracach Europejskiej Partii Ludowej, akcentując zarówno cele klimatyczne, jak i interesy polskiej gospodarki.

Ostatecznie EPL uzgodniła swoje stanowisko i posłowie PO i PSL potwierdzili w głosowaniu poparcie dla głównej, merytorycznej  rezolucji klimatycznej.

W końcowej fazie prac pojawiła się, z inicjatywy grupy Socjalistów i Zielonych, druga, dodatkowa rezolucja, o charakterze apelu – wezwania do działania. Od początku EPL uznawała, że tylko ta pierwsza rezolucja obszernie i stanowczo  przedstawia stanowisko w sprawie sytuacji klimatycznej i dodawanie drugiej tylko ją osłabia.

Dodatkowo brzmienie tytułu drugiej rezolucji wzbudziło ogromne kontrowersje w co najmniej połowie delegacji narodowych, ponieważ brzmienie to  odwoływało się, ich zdaniem, do negatywnych doświadczeń historycznych z  czasów wojennych. EPL poprosiła więc Socjalistów i Zielonych o zmianę tytułu w taki sposób, by oddawał  on nadzwyczajne zagrożenia klimatyczne ale nie budził kontrowersji. Po długiej i burzliwej dyskusji EPL postanowiła uzależnić swoją zgodę na tę  rezolucję od zmiany tytułu. Ponieważ jednak do niej nie doszło , ustaliła oficjalną linię głosowania, zapowiadając odrzucenie dodanej,  mniej merytorycznie istotnej  a bardziej symbolicznej  rezolucji. Ustalenie takiej linii usunęło niebezpieczeństwo rozłamu w Grupie co do treści głównej, ważniejszej merytorycznie rezolucji.

            Jako  wiceprzewodniczący Grupy EPL jestem  odpowiedzialny za  doprowadzenie do kompromisu w Grupie i za dyscyplinę głosowania.

Zagłosowałem więc zgodnie z oficjalną linią EPL, natomiast wielu posłów, w tym PO i PSL postanowiło odejść od uzgodnionej linii i wyrazić inne poglądy.

Stwierdzam tym samym, że interpretowanie mojego zachowania (przywoływanego imiennie, bądź jako przedstawiciela  Platformy Obywatelskiej) , jako negującego uznanie zagrożeń klimatycznych za szczególnie pilne i ważne, jest całkowicie nieprawdziwe i bezpodstawne, co potwierdziłem w głosowaniu  nad główną rezolucją dotyczącą COP 25.

Jestem przekonany o tym, że EPL  w sposób błędny założyła, że inne partie, zgodnie z tym jak dawały do zrozumienia w negocjacjach, podzielą  opinię na temat kontrowersyjnego brzmienia tytułu deklaracji–apelu i zgodzą się na jego zmianę, co pozwoliłoby na wspólne poparcie również tej, dodatkowej  rezolucji.

Oświadczenie delegacji PO-PSL ws. głosowania nad projektem rezolucji o alarmującej sytuacji klimatycznej

Polska delegacja w Grupie EPL popiera europejskie ambicje mające na celu ograniczenie zmian klimatycznych, a tym samym – pozostawienie naszym dzieciom i wnukom planety przyjaznej dla życia, z dostępem do wody, żywności, czystego powietrza. Wspieramy realne i możliwe do spełnienia działania.
Drogą do osiągnięcia tego celu jest realizacja postanowień Porozumienia Paryskiego z grudnia 2015 r. Aby je wypełnić, konieczne jest zaangażowanie całego świata, w tym głównych emitentów. Europa, która jest odpowiedzialna za około 10% światowych emisji CO2, ma najambitniejszy program ich ograniczenia. Musimy dawać przykład, że redukcję emisji da się pogodzić ze wzrostem gospodarczym i utrzymaniem miejsc pracy. Tylko wtedy inni podążą za nami i osiągniemy wspólny cel.
Dlatego też delegacja PO – PSL w Grupie EPL poparła i aktywnie uczestniczyła w pracach nad stanowiskiem Parlamentu Europejskiego ws. konferencji ONZ w sprawie zmian klimatycznych (COP 25). W przyjętym w czwartek, w głosowaniu plenarnym, tekście rezolucji apelujemy do wszystkich stron COP 25 o podjęcie pilnych, zdecydowanych i ambitnych działań na rzecz ochrony klimatu, w tym o aktualizację zadeklarowanego przez UE ustalonego na poziomie krajowym wkładu ograniczenia krajowych emisji gazów cieplarnianych i neutralność klimatyczną UE do 2050 roku. Wprowadziliśmy również zapisy podkreślające fundamentalną rolę lasów dla ochrony środowiska oraz przypominamy, że zmiana klimatu jest jednym z największych wyzwań dla ludzkości.
Natomiast podczas głosowania nad – towarzyszącą stanowisku PE ws. COP 25 – rezolucją o ogłoszeniu klimatycznego stanu wyjątkowego (ang. climateemergency) część delegacji się wstrzymała, mając poważne zastrzeżenia co do intencji i kwestii prawnych.Rezolucja miała na celu podważenie pracy nad tekstem o szczycie klimatycznym i była nastawiona jedynie na stworzenie medialnego zamieszania. Dlatego zresztą Grupa EPL zalecała głosowanie przeciw tej rezolucji. Parlament Europejski nie ma prawnych możliwości ogłaszać żadnych stanów wyjątkowych – jego zadaniem jest za to im zapobiegać lub przeciwdziałać. I do takich realnych i konstruktywnych działań Grupa EPL jest zawsze gotowa. Chcemy dalszego ograniczania emisji i jednocześnie wierzymy, że da się to pogodzić ze zrównoważonym wzrostem gospodarczym i utrzymaniem miejsc pracy.

źródło http://www2.eppgroup.eu/pl/press-release/Oświadczenie