Konferencja Intergrupy URBAN

Konferencja Intergrupy URBAN

14 listopada w Brukseli odbyła się konferencja na temat rozwiązań przyjaznych dla środowiska naturalnego na obszarach zurbanizowanych w Europie, zorganizowana przez parlamentarną Intergrupę URBAN, której przewodniczy Jan Olbrycht.

Na zaproszenie Jana Olbrychta oraz Posła Vittorio Prodiego, Wiceprzewodniczącego Intergrupy Zmiany klimatyczne, Bioróżnorodność i Zrównoważony Rozwój, udział w dyskusji wzięli przedstawiciele Komisji Europejskiej, posłowie do Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele europejskich miast i regionów oraz organizacje pozarządowe.

Uczestnicy konferencji podkreślali, że w świetle rosnącego trendu urbanizacyjnego troska o środowisko naturalne jest niezbędna. Najważniejszymi wątkami podniesionymi na konferencji było wprowadzanie oszczędnych rozwiązań w gospodarkę przestrzenną, rozsądne wykorzystywanie źródeł odnawialnych energii oraz tworzenie przestrzeni miejskich o przyjaznej estetyce. Podkreślono, iz pozorne przeciwieństwo natura-miasto można przezwyciężyć. Na konferencji nie zabrakło analizy dobrych praktyk z zakresu współistnienia natury i miasta, które rozpatrywano z różnych perspektyw: regionalnej, biznesowej oraz działalności organizacji non-profit.

Więcej informacji o konferencji

<< Wstecz