Kolejny krok na drodze do nowej polityki spójności na lata 2021-2027

Kolejny krok na drodze do nowej polityki spójności na lata 2021-2027

 

Dzisiaj podczas specjalnego posiedzenia Komisji Rozwoju Regionalnego posłowie zagłosowali nad ostatnim dokumentem ustanawiającym zasady działania polityki spójności w nowym okresie finansowania, czyli rozporządzeniem w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności.Celem ogólnym obu tych funduszy jest wkład we wzmacnianie gospodarczej, społecznej oraz terytorialnej spójności Unii Europejskiej.Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) ma na celu niwelowanie różnic między poszczególnymi regionami oraz zmniejszanie zacofania regionów najmniej rozwiniętych poprzez zrównoważony rozwój oraz strukturalne dostosowanie gospodarek.Głównymi obszarami wsparcia w ramach tego funduszu są innowacje i badania, agenda cyfrowa, wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw czy gospodarka niskoemisyjna.Celem Funduszu Spójności jest zredukowanie dysproporcji gospodarczych i społecznych pomiędzy regionami UE oraz promowanie zrównoważonego rozwoju.W dokumencie określone zostały cele szczegółowe oraz zakres interwencji ERDF oraz Funduszu Spójności, a także między innymi wymogi dotyczące inwestycji w ramach tych funduszy.W swoim stanowisku Komisja REGI zwróciła między innymi uwagę na konieczność wzmocnienia wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw, zwiększenia zakresu możliwych inwestycji w ramach funduszy czy też wyraźniejszemu podkreśleniu znaczenia wsparcia dla obszarów miejskich.

 

Udało nam się wzmocnić wymiar miejski zaproponowanego rozporządzenia poprzez zwrócenie szczególnej uwagi na tzw. funkcjonalne obszary miejskie. Podwyższyliśmy do 10% minimalną kwotę, którą państwa członkowskie będą musiały przeznaczyć na sfinansowanie tzw. zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, który w Polsce jest obecnie wdrażany przez ZITy (zintegrowane inwestycje terytorialne). Posłowie opowiedzieli się również w dzisiejszym głosowaniu za rozluźnieniem zaproponowanych przez Komisję Europejską kryteriów doboru inwestycji. Dzięki temu kraje członkowskie i regiony będą mogły mieć większą swobodę w decydowaniu o tematach inwestycji. – powiedział Jan Olbrycht

<< Wstecz