Jan Olbrycht na Open Days

Jan Olbrycht na Open Days

Jak co roku Jan Olbrycht aktywnie uczestniczył w debatach Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów Open Days 2014 w Brukseli. We wtorek 7 października poseł wziął udział w dyskusji na temat modelu zarządzania opartego na przykładzie Konwentu Burmistrzów zorganizowanej przez Energy Cities.

Ponadto w czwartek 9 października Jan Olbrycht podsumował całodniowe spotkanie Sieci rozwoju obszarów miejskich. Podczas tego pierwszego oficjalnego spotkania Sieci, Jan Olbrycht wezwał Komisję Europejską do wzmocnienia współpracy z krajami członkowskimi oraz europejskimi miastami w tworzeniu inwestycji związanych ze zrównoważonym wzrostem obszarów miejskich, na które zostanie przeznaczone co najmniej 5 % Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w każdym kraju członkowskim. Podkreślił przy tym, iż kolejne spotkania Sieci rozwoju obszarów miejskich powinny być zamknięte i skierowane tylko i wyłącznie do podmiotów realizujących wdrażanie projektów związanych ze zrównoważonym wzrostem obszarów miejskich oraz działania innowacyjne. Wymiana doświadczeń pomiędzy tymi właśnie podmiotami jest przewidziana przez rozporządzenie dotyczące EFRR. Na zakończenie swojego wystąpienia, Jan Olbrycht wezwał Komisję Europejską do stworzenie europejskiej polityki miejskiej, a nie jak to Komisja proponuje, Agendy miejskiej UE.

<< Wstecz