Głosowanie nad absolutorium za rok budżetowy 2011

Głosowanie nad absolutorium za rok budżetowy 2011

Dzisiaj w Parlamencie Europejskim w Strasburgu podczas sesji plenarnej odbyło się dwugodzinne głosowanie nad absolutorium za rok budżetowy 2011 dla instytucji europejskich oraz agencji.

Po długich rozmowach w Komisji Kontroli Budżetowej i wczorajszej ostatniej debacie, podczas której przedstawiono ponad 50 sprawozdań, posłowie podjęli decyzje. Absolutorium udzielono wszystkim instytucją i agencją z wyłączeniem Rady Europejskiej i Rady UE oraz Europejskiej Agencji Środowiska, dla których odroczono decyzję dotyczącą udzielenia absolutorium. W Europejskiej Agencji Środowiska Europejski Urząd ds. Ścigania Nadużyć Finansowych (OLAF) wykrył poważne nieprawidłowości i defraudację środków, dlatego ostateczna decyzja w sprawie udzielenia absolutorium została wstrzymana do czasu wyjaśnienia wszystkich okoliczności i przedstawieniu raportu przez OLAF.

W trakcie wczorajszej debaty, poseł Jan Olbrycht, jako członek Komisji Kontroli Budżetowej w Parlamencie Europejskim oraz sprawozdawca opinii Komisji Rozwoju Regionalnego do absolutorium dla Komisji Europejskiej przedstawił swoją opinię. „Komisja Rozwoju Regionalnego w swojej opinii odniosła się do działalności Komisji Europejskiej, która kontroluje wdrażanie funduszy strukturalnych, i wniosła do Komisji Kontroli Budżetowej o udzielenie jej absolutorium. Chcieliśmy w naszym stanowisku wyraźnie podkreślić, że w dalszym ciągu należy pracować nad efektywnością polityki regionalnej. Efektywność tej polityki to w naszej opinii przede wszystkim skuteczność wdrażanych projektów, a nie tylko ilość wykrytych błędów. Trzeba wyraźnie powiedzieć, że ilość narzędzi, które posiadamy do badania efektywności jest dość ograniczona.  Z jednej strony odnotowujemy coraz mniejszą ilość błędów przy obecnym wykorzystywaniu funduszy europejskich, a z drugiej strony bardzo precyzyjnie staramy się śledzić wszystkie proponowane zmiany we wdrażaniu funduszy na lata 2014-2020. Mam na myśli ewaluacje i uproszczenie obecnych zasad,  które powinny przynieść oczekiwane efekty, zwłaszcza w polityce opartej na podzielonym zarządzaniu. Nie podejrzewam, żeby te zmiany były niewystarczające do osiągnięcia większej skuteczności. Dlatego,  jeżeli wprowadzimy je w życie, będziemy stosować ocenę ex ante i bardzo dokładne kontrole, to efekty będą widoczne. Na dzisiaj proponujemy udzielenia absolutorium Komisji” powiedział Jan Olbrycht.

Po dzisiejszym głosowaniu wielu posłów po raz kolejny zwracało uwagę na potrzebę większej przejrzystości i kontroli w sposobie wydawania środków unijnych. Choć liczba błędów zmniejsza się z roku na rok, zaproponowano wprowadzenie bardziej efektywnej ewaluacji rocznej. Podkreślano również, że to Komisja Europejska czuwa nad prawidłowością wdrażania funduszy strukturalnych i powinna lepiej monitorować prace audytów krajowych i pomagać im w wypadku takiej potrzeby, a nie sprzeczać się o winę krajów członkowskich.

<< Wstecz