Komisja Budżetowa (BUDG)

Komisja ta jest odpowiedzialna za przygotowanie stanowiska Parlamentu Europejskiego w sprawie budżetu Unii na każdy rok, który zatwierdzany jest przez Parlament i Radę. Komisja prowadzi również negocjacje w sprawie Wieloletnich Ram Finansowych, które określają ramy wydatkowania unijnych środków finansowych w perspektywie siedmiu lat. Komisja pracuje również nad przepisami i pomysłami, które w zamyśle mają zapewnić Unii własne wpływy finansowe, pozwalające na odciążenie krajowych budżetów.
Jan Olbrycht był szczególnie zaangażowany w prace nad nowymi Wieloletnimi Ramami Finansowymi na lata 2014-2020 oraz nad kształtem rocznych budżetów dla polityki spójności. W tej kadencji jest wicekoordynatorem Komisji Budżetowej z ramienia Grupy EPL oraz ponownie sprawozdawcą z ramienia Parlamentu Europejskiego wieloletnich ram finansowych UE.

Komisja Kontroli Budżetowej (CONT)

Głównym zadaniem komisji jest nadzór nad tym, jak wydawane są środki finansowe pochodzące z unijnego budżetu. Komisja zwraca szczególną uwagę na efektywność w realizowaniu poszczególnych polityk i programów finansowanych przez UE. Obowiązkiem komisji jest również ciągłe monitorowanie tego, czy pieniądze europejskich podatników są wydawane zgodnie z unijnym prawem. W tym celu komisja ściśle współpracuje z Trybunałem Obrachunkowym UE. Na podstawie wyników jego kontroli komisja sugeruje zmiany w przepisach mające na celu poprawę sposobu zarządzania unijnymi pieniędzmi. Ponadto komisja współpracuje z Europejskim Urzędem ds. Nadużyć Finansowych w celu zwalczania korupcji i malwersacji finansowych związanych z wykonaniem budżetu UE. Najważniejszym, corocznym zadaniem komisji CONT jest udzielenie absolutorium wszystkim instytucjom europejskim za wykonanie budżetu w poszczególnych latach.