Budżet UE

Komisja Budżetowa (BUDG)

Komisja ta jest odpowiedzialna za przygotowanie stanowiska Parlamentu Europejskiego w sprawie budżetu Unii na każdy rok, który zatwierdzany jest przez Parlament i Radę. Komisja prowadzi również negocjacje w sprawie Wieloletnich Ram Finansowych, które określają ramy wydatkowania unijnych środków finansowych w perspektywie siedmiu lat. Komisja pracuje również nad przepisami i pomysłami, które w zamyśle mają zapewnić Unii własne wpływy finansowe, pozwalające na odciążenie krajowych budżetów.

Jan Olbrycht był szczególnie zaangażowany w prace nad nowymi Wieloletnimi Ramami Finansowymi na lata 2014-2020 oraz nad kształtem rocznych budżetów dla polityki spójności. W tej kadencji jest wicekoordynatorem Komisji Budżetowej z ramienia Grupy EPL.

Komisja Kontroli Budżetowej (CONT)

Głównym zadaniem komisji  jest nadzór nad tym, jak wydawane są środki finansowe pochodzące z unijnego budżetu. Komisja zwraca szczególną uwagę na efektywność w realizowaniu poszczególnych polityk i programów finansowanych przez UE. Obowiązkiem komisji jest również ciągłe monitorowanie tego, czy pieniądze europejskich podatników są wydawane zgodnie z unijnym prawem. W tym celu komisja ściśle współpracuje z Trybunałem Obrachunkowym UE. Na podstawie wyników jego kontroli komisja sugeruje zmiany w przepisach mające na celu poprawę sposobu zarządzania unijnymi pieniędzmi. Ponadto komisja współpracuje z Europejskim Urzędem ds. Nadużyć Finansowych w celu zwalczania korupcji i malwersacji finansowych związanych z wykonaniem budżetu UE. Najważniejszym, corocznym zadaniem komisji CONT jest udzielenie absolutorium wszystkim instytucjom europejskim za wykonanie budżetu w poszczególnych latach.

Jan Olbrycht był członkiem Komisji Kontroli Budżetowej w poprzedniej kadencji Parlamentu i w ramach jej prac zajmował się głównie kontrolą wydatkowania funduszy unijnych w ramach polityki spójności.

Specjalna komisja ds. wyzwań politycznych i zasobów budżetowych na rzecz zrównoważonej UE po 2013 r. (SURE)

Komisja ta została powołana do życia w celu zdefiniowania priorytetów budżetowych i prawnych Parlamentu Europejskiego wobec nowych Wieloletnich Ram Finansowych i działała między lipcem 2010 a lipcem 2011. Zadaniem SURE było także określenie wysokości środków finansowych potrzebnych Unii do wprowadzenia w życie tych priorytetów. SURE była również odpowiedzialna za wyznaczenie ram czasowych dla kolejnych Wieloletnich Ram Finansowych oraz ich struktury.

Jan Olbrycht pełnił funkcję wiceprzewodniczącego tej komisji.