Budżet Unii na 2017 zatwierdzony

Budżet Unii na 2017 zatwierdzony

„Uzgadniając budżet Unii na przyszły rok wysyłamy jasny i ważny sygnał, że w Unii Europejskiej jesteśmy zdolni do kompromisu, do wypracowania wspólnego stanowiska i uniknięcia napięć. W obecnych czasach jest to niezwykle istotne.„ – mówił podczas trwającej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht.

Posłowie zatwierdzili dziś wypracowane porozumienie w sprawie budżetu UE na przyszły rok. Środki na zobowiązania ustalone zostały na poziomie 157 857,8 mln euro, natomiast środki na płatności na poziomie 134 490,4 mln euro. Prawie połowa tej kwoty przeznaczona zostanie na wspieranie wzrostu i zatrudnienia oraz spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Parlamentowi udało się między innymi zwiększyć budżet na takie programy jak Horyzont 2020, COSME, CEF i Erasmus + oraz na inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Tak jak w zeszłym roku, jednym z głównych priorytetów budżetowych na przyszły rok jest również odpowiedz na kryzys migracyjny, zarówno w wymiarze wewnętrznym jak i zewnętrznym.

„W budżecie na rok 2017 wykorzystujemy szereg elementów elastyczności budżetu, których ulepszeniem zajmujemy się obecnie w ramach rewizji wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2014-2020. Pracując nad budżetem na przyszły rok, pracowaliśmy także nad rewizją WRF.” – podkreślał na debacie Jan Olbrycht.

<< Wstecz